Splošni pogoji poslovanja podjetja SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p.


Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Nepremičninska družba: SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p., Ulica Nikola Tesla 15, 1230 Domžale;
Nepremičninski posrednik: fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma na drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri ministrstvu za okolje in prostor;
Naročitelj: stranka, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju;
Pogodba o posredovanju: pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena;
Tretja oseba: oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;
Naročiteljevi ožji družinski člani: so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih po zakonu dolžan preživljati.

1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1.1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik ter vsake izjave o ogledu nepremičnine.

1.2. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

2. Posredovanje pri prodaji ali oddaji nepremičnine

2.1. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri prodaji ali oddaji nepremičnin se za plačilo za posredovanje (provizijo) iz točke 4.1 krijejo zlasti stroški za naslednja dejanja:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanjanje naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene ali cene najema za nepremičnino, z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev prodajne ali najemne pogodbe, z vrsto in višino davčnih obveznosti, s cenami notarskih storitev in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo prodajne ali najemne pogodbe;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine;
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na način, ki ga za posamičen primer določi posrednik;
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
 • prisotnost pri ogledu;
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
 • telefonsko komuniciranje s strankami;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla;
 • sestava pogodbe o prodaji nepremičnine s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika ( izključno v primeru posredovanja pri prodaji/nakupu nepremičnine).

Znesek plačila posredniške storitve ostane nespremenjen, tudi če naročitelj odkloni katerokoli od zgoraj navedenih storitev ali če se ugotovi da je le-ta nepotrebna.

3. Storitve, ki niso zajete v plačilu za posredovanje (proviziji):

3.1. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri prodaji oz. najemu nepremičnin se nepremičninska družba za posebno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo izrecno dogovorjene:

 • sestava najemne pogodbe s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika;
 • sestava prodajne ali najemne pogodbe s strani notarja v obliki notarskega zapisa;
 • izdelava poročila o oceni tržne ali druge vrednosti nepremičnine po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti;
 • priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo;
 • ureditev zemljiškoknjižnega stanja, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, oziroma, če prodajalec še ni vpisan kot lastnik nepremičnine v zemljiško knjigo ali drugo;
 • ureditev zemljiško katastrskega stanja, če nepremičnina še ni evidentirana v zemljiški kataster ali kataster stavb;
 • druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

 

4. Plačilo za posredovanje (provizija):

4.1. V primeru posredovanja pri nakupu oz. prodaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje (provizije) v višini 4% od pogodbene cene nepremičnine in jo plača naročitelj. Če je dogovorjeno, da provizijo plačata obe stranki, plača 2% prodajalec, 2% pa kupec, oziroma pri menjavi vsaka stran 2%. Nepremičninska družba lahko naročitelju predlaga tudi drugačno razmerje plačila provizije, če to vpliva na uspešnost sklenitve posla in je tako dogovorjeno med strankama.

4.2. V primeru, da je pogodbena vrednost nepremičnine nižja od 10.000 €, pa omejitev iz točke 4.1. ne velja. Minimalni znesek za posredniško storitev znaša 400 €.

4.3. V primeru posredovanja pri najemu ali oddaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje (provizije) v višini dvomesečne najemnine in jo plača naročitelj. Kadar posrednik posreduje za obe stranki (najemnik in najemodajalec) in je tako dogovorjeno, se znesek plačila za posredovanje (provizije) razdeli.

4.4. V plačilu za posredovanje (provizijo) iz točke 4.1, 4.2 in točke 4.3 ni vključen 22 % DDV.

4.5. V primeru nepravočasnega plačila si posrednik pridružuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

5. Pravica do plačila za posredovanje (provizije)

5.1. Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje (provizije), ko je sklenjena pogodba, za katero je posredoval.

5.2. V primeru, da naročitelj in tretja oseba kupnino ali del kupnine za posredovano nepremičnino pobotata ali delno pobotata, se provizija plača od vrednosti sklenjene pogodbe.

5.3. Naročitelj je dolžan plačati plačilo za posredovanje (provizijo) tudi:

 • če v roku šestih mesecev po preteku tega pogodbenega razmerja, sklene pogodbo o prodaji ali oddaji s tretjo osebo, s katero ga je spravila v stik nepremičninska družba;
 • če je pogodba nična zaradi zavajanja ali dajanja nepopolnih, zavajajočih ali neresničnih podatkov s strani naročitelja;
 • če pogodbeni stranki kasneje odstopita od sklenjene pogodbe ali je bila pogodba kasneje iz različnih razlogov razveljavljena (odstop ene od strank, napaka volje, ipd.).

6. Drugi stroški

6.1. Naročitelj krije naslednje stroške: 

 • stroške, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče dokumentacije iz naslova lastništva in legalnosti nepremičnine;
 • sodnih in upravnih taks oz. pristojbin pri pridobivanju potrdil iz uradnih evidenc;
 • stroške overitve podpisov in druge stroške, ki nastanejo pri izbranem notarju;
 • stroške tistih poslov nepremičninske družbe, ki niso zajeti v 3. členu teh splošnih pogojev poslovanja.

6.2. Naročitelj je dolžan nepremičninski družbi povrniti dejanske stroške tudi takrat, ko nepremičninski posrednik ne more realizirati nepremičninskega posredovanja, tik pred sklenitvijo pogodbe o prodaji ali najemu, zaradi napačnih (zamolčanih) podatkov o dejanskem ali pravnem stanju nepremičnine. Plačilo v tem primeru temelji na že opravljenih poslih in znaša največ eno četrtino s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.

7. Dolžnost seznanitve s pravilnimi in točnimi podatki

7.1. Naročitelj je dolžan nepremičninskega posrednika seznaniti z vsemi podatki, informacijami in okoliščinami kompletno, točno in po najboljših močeh, tako da ne zavajajo in so pomembne za pravno in dejansko stanje nepremičnine ter omogočajo pravilno izvedbo posla ter varen prenos lastninske pravice.

7.2. Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o pravnih napakah in pravicah tretjih na nepremičnini, še zlasti če te niso vpisane v zemljiško knjigo.

7.3. Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi stvarnimi napakami nepremičnine, še zlasti tistim stanjem in stvarnimi napakami, ki jih ve in jih nepremičninski posrednik s skrbnim preverjanjem dejanskega stanja ne more ugotoviti.

8. Ostale določbe

8.1. Za urejanje pravnega razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem, v zvezi s posredniško pogodbo velja Zakon o nepremičninskem posredovanju.

8.2. Naročitelj je seznanjen z Izjavo o zasebnosti nepremičninske družbe in je objavljena na spletni strani nepremičninske družbe: www.salomon-nepremicnine.si.

9. Odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti

SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p., Ulica Nikola Tesla 15, Domžale, ima zavarovano odgovornost pri zavarovalnici Wiener Stadttische zavarovalnica., št. police K7-U986.827, z dne 4.10.2017, z veljavnostjo police od 20.09.2017 do 20.09.2018 z letnim avtomatskim podaljševanjem in zavarovalno vsoto za škodo po škodnem dogodku do 150.000,00 € in letni agregat do 350.000,00 €.

 

Domžale, 1. oktober 2018
SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p.