Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja podjetja SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p.

Izrazi v teh pogojih pomenijo:

Nepremičninska družba: SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p., Ulica Nikola Tesla 15, 1230 Domžale;

Nepremičninski posrednik: fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma na drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri ministrstvu za okolje in prostor;

Naročitelj: stranka, ki je z nepremičninsko družbo sklenila pogodbo o posredovanju;

Pogodba o posredovanju: pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati provizijo, če bo pogodba sklenjena, če ni dogovorjeno drugače;

Tretja oseba: oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino;

Naročiteljevi ožji družinski člani: so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, njuni otroci oziroma posvojenci, straši in posvojitelji ter osebe, ki jih po zakonu dolžan preživljati;

Provizija: plačilo za posredovanje pri prodaji oz. nakupu, najemu oz. oddaji nepremičnine.

1. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

1.1. Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik ter vsake izjave o ogledu nepremičnine.

1.2. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi pogoji, veljajo določila pogodbe.

 

2. Posredovanje pri prodaji/nakupu ali oddaji/najemu nepremičnine

2.1. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri prodaji/nakupu ali oddaji/najemu nepremičnine se za plačilo za posredovanje (provizijo) iz točke 4.1 krijejo zlasti stroški za naslednja dejanja:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanjanje naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene ali cene najema za nepremičnino, z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o prodaji ali najemu, z vrsto in višino davčnih obveznosti, s cenami notarskih storitev in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo prodajne ali najemne pogodbe;
 • seznanitev naročitelja z določbami Energetskega zakona (EZ-1) in ustreznih podzakonskih predpisov glede zagotovitve energetske izkaznice stavbe ali posamezne dele stavb, ki se prodajajo ali oddajajo ter glede navajanja energijskih kazalnikov energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice že pri oglaševanju nepremičnine, kot tudi s predvidenimi globami v primeru kršitve navedenih obveznosti;
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • trženje predmetne nepremičnine, vključno z oglaševanjem na spletnih straneh nepremičninske družbe ter raznih nepremičninskih portalih in/ali tiskanih medijih oz. na drug ustrezen način, ki ga za posamičen primer določi posrednik;
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
 • prisotnost pri ogledu;
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
 • telefonsko komuniciranje s strankami;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla.

Znesek plačila posredniške storitve ostane nespremenjen, tudi če naročitelj odkloni katerokoli od zgoraj navedenih storitev, ali če se ugotovi da je le-ta nepotrebna.

 

3. Storitve, ki niso zajete v plačilu za posredovanje (proviziji):

3.1. Na podlagi pogodbe o posredovanju pri prodaji oz. oddaji nepremičnin se nepremičninska družba za posebno plačilo zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo izrecno dogovorjene:

 • sestava prodajne oz. najemne pogodbe s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika;
 • sestava prodajne oz. najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa;
 • izdelava poročila o oceni tržne ali druge vrednosti nepremičninskih pravic po mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti ali cenitev nepremičnine s strani sodnega cenilca;
 • priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo;
 • ureditev zemljiškoknjižnega stanja, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, oziroma, če prodajalec še ni vpisan kot lastnik nepremičnine v zemljiško knjigo ali drugo;
 • ureditev zemljiško katastrskega stanja, če nepremičnina še ni evidentirana v zemljiški kataster ali kataster stavb;
 • izpeljava davčnega postopka;
 • izvedba primopredaje nepremičnine, ki vključuje pomoč pri pripravi obrazcev za prenos naročniških razmerij posameznih upravljavcev komunalnih priključkov na objektu (samo pri prodaji) in evidentiranje stanja nepremičnine ob primopredaji oz. druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

 

4. Plačilo za posredovanje (provizija):

4.1. V primeru posredovanja pri nakupu oz. prodaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje (provizije) v višini 4% od bruto pogodbene cene nepremičnine in jo plača naročitelj. V primeru, da je pogodbena vrednost nepremičnine nižja od 10.000 €, pa omejitev iz te točke ne velja. Minimalni znesek za posredniško storitev znaša 800 €.

4.2. V primeru posredovanja pri najemu oz. oddaji nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje (provizije) v višini 4% od pogodbene vrednosti nepremičnine, vendar ne več kot znesek enomesečne bruto najemnine in ne manj kot 150 € (pogodbena vrednost je enaka zmnožku zneska mesečne bruto najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja) oz. v primeru posredovanja za gospodarske subjekte v višini dvomesečne bruto najemnine;

4.3. V plačilu za posredovanje (provizijo) iz točke 4.1, 4.2 ni vključen 22 % DDV.

4.4. V primeru nepravočasnega plačila si nepremičninska družba pridružuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

 

5. Pravica do plačila za posredovanje (provizije)

5.1. Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje (provizije), ko je sklenjena pogodba, za katero je posredovala.

5.2. V primeru, da naročitelj in tretja oseba kupnino ali del kupnine za posredovano nepremičnino pobotata ali delno pobotata, se provizija plača od vrednosti sklenjene pogodbe.

5.3. Nepremičninska družba ima pravico do plačila dejanskih stroškov (potni stroški, ogledi, priprava listin, priprava pogodbe itd.), če naročnik sam vzpostavi stik s tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini, sklene pogodbo o nepremičnini s posredovanjem druge nepremičninske družbe in enostransko odpove pogodbo o posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena. Dejanski stroški se obračunajo po priloženem ceniku.

5.4. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za dodatne storitve, ki jih naročitelj naroči in ki v plačilu za posredovanje (proviziji) niso vključene, po priloženem ceniku. Dodatne storitve se obračunajo posebej in neodvisno od upravičenosti nepremičninske družbe do plačila za posredovanje (provizije).

5.5. Naročitelj je dolžan plačati plačilo za posredovanje (provizijo) tudi:

 • če v roku šestih mesecev po preteku tega pogodbenega razmerja, sklene pogodbo o prodaji ali oddaji s tretjo osebo, s katero ga je spravila v stik nepremičninska družba.
 • če je pogodba nična zaradi zavajanja ali dajanja nepopolnih, zavajajočih ali neresničnih podatkov s strani naročitelja;
 • če pogodbeni stranki kasneje odstopita od sklenjene pogodbe ali je bila pogodba kasneje iz različnih razlogov razveljavljena (odstop ene od strank, napaka volje, ipd.).

 

6. Drugi stroški

6.1. Naročitelj krije naslednje stroške:

 • stroške, ki nastanejo s pridobivanjem manjkajoče dokumentacije iz naslova lastništva in legalnosti nepremičnine;
 • sodnih in upravnih taks oz. pristojbin pri pridobivanju potrdil iz uradnih evidenc;
 • stroške overitve podpisov in druge stroške, ki nastanejo pri izbranem notarju;
 • stroške tistih poslov nepremičninske družbe, ki niso zajeti v 3. členu teh splošnih pogojev poslovanja.

 

7. Dolžnost seznanitve s pravilnimi in točnimi podatki

7.1. Naročitelj je dolžan nepremičninskega posrednika seznaniti z vsemi podatki, informacijami in okoliščinami kompletno, točno in po najboljših močeh, tako da ne zavajajo in so pomembne za pravno in dejansko stanje nepremičnine ter omogočajo pravilno izvedbo posla ter varen prenos lastninske pravice.

7.2. Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o pravnih napakah in pravicah tretjih na nepremičnini, še zlasti če te niso vpisane v zemljiško knjigo.

7.3. Naročitelj je dolžan nepremičninsko družbo seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in z vsemi stvarnimi napakami nepremičnine, še zlasti tistim stanjem in stvarnimi napakami, ki jih ve in jih nepremičninski posrednik s skrbnim preverjanjem dejanskega stanja ne more ugotoviti.

 

8. Obveznosti po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

8.1. V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju »ZPPDFT«) mora nepremičninska družba pri sklepanju določenih pravnih poslov opraviti pregled stranke, ki zajema: a) ugotavljanje identitete stranke, b) ugotavljanje dejanskega lastnika stranke – pravne osebe, c) pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov v skladu z določili ZPPDFT in č) redno spremljanje poslovnih dejavnosti, ki jih stranka izvaja pri nepremičninski družbi.

8.2. Z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki, ki jih nalaga ZPPDFT ima nepremičninska družba pravico pridobiti in preveriti naslednje osebne podatke stranke in zakonitega zastopnika stranke: a) osebno ime, b) naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, c) datum in kraj rojstva, č) davčno številko ter d) številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

8.3. Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga ZPPDFT, lahko nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebne dokumente vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta) in/ali osebni dokument kopira, z označbo namena kopiranja na samem dokumentu.

 

9. Soglasje k uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Podpisani izjavljam, da sem osebne podatke navedene v pogodbi o posredovanju posredoval prostovoljno ter, da sem seznanjen oziroma soglašam, da:

9.1. Nepremičninska družba vzpostavi, zbira, vodi, posreduje, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke za namene prejema in obdelave mojega naročila, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, v skladu s sklenjeno pogodbo o posredovanju, pri čemer lahko nepremičninska družba uporablja različne načine komuniciranja (npr. telefon, navadno in elektronsko pošto). Pridobljene osebne podatke nepremičninska družba zbira in obdeluje v svoji bazi osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 04. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) ter izključno za namene poslovanja v prometu z nepremičninami.

9.2. Osebne podatke posredujem prostovoljno in brez posledic, če posredovanje odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da mi omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov; da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne; da mi omogoči vpogled v zbirko osebnih podatkov, ki se nanaša name ter mi omogoči, da osebne podatke, ki se nanašajo name prepisujem ali kopiram in mi posreduje izpis; da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen; da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka, in o metodi obdelave, da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem, ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov.

9.3. Od upravljavca pisno s pošiljko naslovljeno na naslovu naveden v pogodbi o posredovanju ali ustno na zapisnik zahtevam, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

9.4. Nepremičninska družba na kopiji osebnega dokumenta označi: da gre za kopijo, svoj naziv, namen kopiranja, opozorilo o prepovedi uporabe v druge namene in pravno podlago za kopiranje – pisna privolitev; pri čemer je prepovedano nadaljnje kopiranje kopije osebnega dokumenta in nepremičninska družba kopije tudi ne sme hraniti v elektronski obliki. Nepremičninska družba se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov; da bodo vsi osebni podatki uporabljeni le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe, nemoteno izvajanje in zaračunavanje storitev ter za potrebe analiz v družbi, namenjenih izboljšanju ponudbe naročiteljem ter, da bo za in pred uporabo osebnih podatkov v druge namene pridobljeno ustrezno soglasje.

9.5. Dovoljujem, da se s tem soglasjem k uporabi in obdelavi dani osebni podatki, posredujejo tretjim osebam v skladu s pogodbo o posredovanju in se shranijo in obdelujejo v bazi podatkov nepremičninske družbe za namene neposrednega trženja. Podpisani sem prav tako seznanjen:

9.6. Da se bodo tako zbrani osebni podatki uporabljali le za dosego namena pogodbe o posredovanju oz. nudenja strokovne pomoči v skladu s sklenjeno pogodbo; s pravico do vpogleda v strokovne interpretacije tako zbranih osebnih podatkov.

9.7. Se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi mojega izrecnega pisnega soglasja; s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani.

9.8. S pravico do pozabe in izbrisa – če več ne želim, da se moji osebni podatki obdelujejo, in ob pogoju da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko zahtevam, da se moji podatki izbrišejo in / ali prenehajo uporabljati za neposredno trženje; s pravico vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.

9.9. S pravico zahtevati popravek oz. s pravico do pravnega sredstva – vložitve pritožbe; s pravico do prenosljivosti osebnih podatkov.

 

10. Ostale določbe

10.1. Za urejanje pravnega razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem, v zvezi s posredniško pogodbo velja Zakon o nepremičninskem posredovanju.

 

11. Odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti

SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p., Ljubljanska cesta 84, Domžale, ima zavarovano odgovornost pri zavarovalnici Wiener Stadttische zavarovalnica., št. police K7-U986.827, z dne 28.09.2016, z veljavnostjo police od 20.09.2016 do 20.09.2017 z letnim avtomatskim podaljševanjem in zavarovalno vsoto za škodo po škodnem dogodku do 150.000,00 € in letni agregat do 350.000,00 €. Splošni pogoji veljajo od 11.10.2019

SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p.