Cenik

1. CENIK POSREDNIŠKIH STORITEV

Opis storitve:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Višina posredniške provizije pri prodaji oz. nakupu nepremičnine v vrednosti

do 10.000,00 €

800,00 €

976,00 €

Višina posredniške provizije pri prodaji oz. nakupu nepremičnine v vrednosti nad 10.000,00 €

4% od vrednosti nepremičnine

4% od vrednosti nepremičnine in 22% DDV

Višina posredniške provizije pri oddaji oz. najemu nepremičnine (ne več kot znesek enomesečne bruto najemnine in ne manj kot 150 €. Pogodbena vrednost je enaka zmnožku zneska mesečne bruto najemnine in števila mesecev, za katerega se nepremičnina oddaja.)

4% od vrednosti nepremičnine

4% od vrednosti nepremičnine in 22% DDV

2. CENIK DEJANSKIH STROŠKOV

Opis storitve:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Višina posredniške provizije pri prodaji oz. nakupu nepremičnine v vrednosti

do 10.000,00 €

150,00 €

183,00 €

3. CENIK DODATNIH STORITEV

Opis storitve:

Cena brez DDV

Cena z DDV

Vodenje in izvedba postopka prodaje oz. nakupa nepremičnine (preverjanje stanja, priprava pogodbe, izvedba davčnega in upravnega postopka, sestava prodajne pogodbe, organiziranje overitve, pridobitev listin, primopredaja)

2% od vrednosti nepremičnine

2% od vrednosti nepremičnine in 22% DDV

Sestava najemne pogodbe

(Pogodbena vrednost predstavlja mesečno najemnino pomnoženo z  12-kratnikom, ne glede na to ali se najemno razmerje sklepa za krajše obdobje. V ceno je vključena tudi eventualna priprava dodatkov k osnovni pogodbi, ki se nanašajo na podaljšanje najemnega razmerja.)

8,5% od vrednosti nepremičnine

8,5% od vrednosti nepremičnine in 22% DDV

Izvedba primopredaje pri najemu

(Pogodbena vrednost predstavlja mesečno najemnino pomnoženo z 12-kratnikom, ne glede na to ali se najemno razmerje sklepa za krajše obdobje ali daljše obdobje.)

4,5% od vrednosti nepremičnine

4,5% od vrednosti nepremičnine in 22% DDV

Svetovanje na področju nepremičnin – vsaka začetna ura

(svetovanje, davčno svetovanje, razlaga ZK izpiska, pregled listin, sodelovanje pri pogajanjih, seznanjanje naročitelja s pravnim in dejanskim stanjem)

80,00 €

97,60 €

Priprava in izvedba podpisa enostavne prodajne pogodbe

350,00 €

427,00 €

Priprava in izvedba podpisa zahtevne prodajne pogodbe

500,00 €

610,00 €

Priprava in izvedba podpisa predpogodbe

350,00 €

427,00 €

Priprava in izvedba podpisa darilne pogodbe

500,00 €

610,00 €

Priprava in izvedba podpisa aneksa

100,00 €

122,00 €

Hramba dokumentacije do končne realizacije

20,00 €

24,40 €

Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska

20,00 €

24,40 €

Manipulativni stroški za pridobivanje listin – vsaka listina

(potrdilo o namembnosti zemljišča, potrdilo o ne uveljavljanju predkupne pravice, katastrski načrt, itd)

40,00 €

48,80 €

Priprava napovedi za odmero davka na promet nepremičnin

40,00 €

48,80 €

Priprava napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

40,00 €

48,80 €

Posredovanje pri izvedbi davčnega postopka

100,00 €

122,00 €

Posredovanje pri izvedba upravnega postopka

100,00 €

122,00 €

Priprava primopredajnega zapisnika in prenos priključkov na novega lastnika (elektrika, voda, telefon, KTV, plin, upravnik)

100,00 €

122,00 €

Sestava izbrisnega dovoljenja

100,00 €

122,00 €

Priprava predloga za vpis v zemljiško knjigo

100,00 €

122,00 €

Priprava izjave ali pooblastila

100,00 €

122,00 €

Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (do 10 km)

35,00 €

42,70 €

Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (do 30 km)

45,00 €

54,90 €

Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe (nad 30 km)

55,00 €

67,10 €

Pisno podana tržna ocena nepremičnine, vključno z ogledom nepremičnine

1.000,00 €

1.220,00 €

Ocena vrednosti nepremičnine (sodni cenilec oz. pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin)

od 300,00 €

od 366,00 €

Prvi ogled nepremičnine in pregled listin je vključen v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju, razen če je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena

100,00 €

122,00 €

Oglaševanje prodaje v izložbah ali na spletni strani nepremičninske družbe je vključeno v provizijo na podlagi pogodbe o posredovanju, razen če je pogodba o posredovanju s strani naročitelja predčasno prekinjena, se za vsak dan oglaševanja zaračuna

2,00 €

2,44 €

Domžale, 11. oktober 2019 SALOMON NEPREMIČNINE, Anže Nahtigal s.p.